ชื่อองค์กร/หน่วยงาน :
พื้นที่ปฏิบัติงาน : จังหวัด
พัฒนาโดย ศูนย์ประสานงานวิชาการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้,
อาคาร 51B ห้อง 310 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเบตปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี
โทร : 073-334088, อีเมลล์ : dsccpsu@gmail.com.